หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 

การก่อสร้ง การปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ

จัดหา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค การเกษตร และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ ไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซม รักษาระบบประปา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ป้องกัน ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย

ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

จัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติดในชุมชน
 
 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งอท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
 
 

การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
 
 

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน

จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เพิ่งช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แกประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
จำนวนผู้เข้าชม 7,661,627 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10