หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ชมภูน้อย
ปลัด อบต.ผาเลือด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายยรรยงค์ แสนบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอารีรัตน์ ดีโท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไพโรจน์ คันธะด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายไพโรจน์ คันธะด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ. กองสาธารณสุขฯ


นางกาญจนา แสนบ้าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


นางอารีรัตน์ ดีโท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผอ. กองสวัสดิการสังคมฯ