หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อนสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
การคมนาคม การจราจร เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1045 สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์

ทางหลวงชนบท หมายเลข 4009 สายบ้านแก่งเสือเต้น-บ้านห้วยปลาดุก

สะพาน จำนวน 2 สะพาน

การจัดการขนสางมวลชน ประกอบด้วย
  - รถโดยสารประจำทางสายอุตรดิตถ์-บ้านโคก ให้บริการทุกวัน