หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
คณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดไอโอดีน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
นโนบายการบริหารงานบุคคล  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
กำหนดแผนการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศึกษารุ่นที่ 26  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม รุ่นที่ 41 - 45  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ:ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกแบบบูรณการ  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562.  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 284
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-818-256 โทรสาร : 055-818-256 ต่อ 20
จำนวนผู้เข้าชม 862,850 เริ่มนับ 21 ธ.ค. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com